e-mail: info@chirurgennoordwest.nl

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Voor de chirurgen staat de veiligheid en tevredenheid van patiënten, verwijzers en medewerkers voorop.

Lees meer

Cultuur

Iedere patiënt verwacht van ons allen een professionele houding, een veilige zorgomgeving en een respectvolle bejegening.

Lees meer

Diensten en producten

De heelkunde streeft naar een verdere verankering in de buurt en een intensieve samenwerking met de eerstelijns gezondheidszorg.

Lees meer

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Voor de chirurgen staat de veiligheid en tevredenheid van patiënten, verwijzers en medewerkers voorop. Dat betekent dat kwaliteitsdenken is ingebed in het dagelijks werk van iedere medewerker en stevig in de organisatie is verankerd. We willen iedereen goed informeren over onze ambitie, de aanpak en de doelen die wij in de komende jaren, samen met allen die in ons ziekenhuis werkzaam zijn, willen realiseren. Bij kwaliteit en veiligheid gaat het er vooral om te willen leren van elkaar en de bereidheid te werken aan een cultuur, waarin de focus ligt op samenwerken en elkaar aanspreken.

Leren
Aan de zorgprocessen die dagelijks plaatsvinden binnen de heelkunde zijn ook toenemende risico´s verbonden. Daarom is het van groot belang het zorgsysteem zo op te zetten, dat menselijke fouten worden opgevangen of ontdekt voordat ze leiden tot schade aan de patiënt en bovenal dat wij van onze fouten kunnen leren.

Voorsprong door Versneld Herstel
De initiatieven in het kader van ons Versneld Herstel programma tonen aan dat in gezamenlijkheid goede resultaten zijn bereikt. Zo heeft de heelkunde al intensief gewerkt aan het voorkomen van postoperatieve wondinfecties en decubitus en zijn medicatie-verificatie, ondervoeding en pijnbestrijding bij patiënten belangrijke onderwerpen waar voortdurend aan wordt gewerkt. Ook het Veilig Incident Melden staat centraal.

Patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid heeft voor onze ziekenhuizen en vooral voor de heelkunde de komende jaren strategische prioriteit. De implementatie en borging van een VeiligheidsManagement Systeem (VMS) is in volle gang en blijft onze aandacht houden. De heelkunde besteedt ook veel tijd aan patiëntenparticipatie en evalueert voortdurend patiëntervaringen.

Cultuur

Iedere patiënt verwacht van ons allen een professionele houding, een veilige zorgomgeving en een respectvolle bejegening. En mag dit natuurlijk ook verwachten. Ook in deze periode staan de servicemissie en servicewaarden van onze ziekenhuizen daarom centraal.

Veilige cultuur
Een goed VeiligheidsManagement Systeem (VMS) bestaat uit beleid, veilige cultuur, incidenten melden, analyse van risico′s en continue verbetering. Een belangrijke voorwaarde bij het melden van incidenten is dat zorgverleners zich veilig voelen om (bijna)-incidenten te melden. Daarbij gaat het vooral om te willen leren van elkaar en de bereidheid te werken aan een cultuur, waarin de focus ligt op samenwerken en elkaar aanspreken. Goede communicatie en een adequate informatievoorziening zijn daarbij van groot belang. Het streven is iedereen optimaal te informeren over de risico′s en veiligheidsvoorzieningen. Dit doen wij op de volgende manieren:
 • Inzetten van verschillende instrumenten om de kwaliteit van de communicatie tussen zorgverleners te verbeteren.
 • Inzetten van een evaluatie instrument van de patiëntveiligheidscultuur op alle zorgafdelingen. Dit instrument kan jaarlijks ingezet worden als monitor.
 • Open communicatie over het patiëntveiligheidsbeleid naar patiënten en externe partijen.

Klachten, incidenten, complicaties en calamiteiten
Incident: een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden (bron: IGZ Definitielijst patiëntveiligheid, juni 2005)
Complicatie: een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis tijdens of volgend op het (niet) handelen van een hulpverlener, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be-)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van (onherstelbare) schade.
Toelichting: een complicatie kan het gevolg zijn van een onverwachte reactie van de patiënt, een bewust genomen risico (calculated risk) of van een incident tijdens het zorgproces. De ondergrens van een complicatie is het aanpassen van het handelen. (bron: IGZ Definitielijst patiëntveiligheid, juni 2005)

Binnen de maatschap wordt in alle openheid over klachten en calamiteiten gesproken.
Iedere klacht en calamiteit wordt serieus genomen.
Maandelijks worden complicaties besproken.
Voortdurend wordt er gewerkt aan het verbeteren van het zorgproces.

Service naar allen
 • Wij hebben aandacht voor specifieke wensen
 • Wij treden iedereen vriendelijk en respectvol tegemoet
 • Wij houden ons aan gemaakte afspraken
 • Wij laten iedereen in zijn waarde
 • Wij geven elkaar open en eerlijk feedback
 • Wij spreken elkaar direct aan op basis van wederzijds respect
 • Wij tolereren geen ongewenst gedrag
 • Wij hebben aandacht voor elkaar
 • Wij tonen belangstelling en weten wat een ander doet
 • Wij nemen verantwoordelijkheid en ondernemen actie
 • Wij helpen elkaar, ook al is het niet onze eigen klus
 • Wij zorgen voor onze omgeving
 • Wij doen ons werk professioneel en op een veilige manier
 • Wij beschouwen het hele ziekenhuis als onze werkplek
 • Wij zijn trots op ons werk en ons ziekenhuis en dragen dit ook uit
 • Wij zijn er voor u, ieder moment van de dag.

Diensten en producten

De heelkunde streeft naar een verdere verankering in de buurt en een intensieve samenwerking met de eerstelijns gezondheidszorg.

Centraal staan:
 • Korte communicatielijnen
 • Kennisoverdracht van en naar de eerste lijn
 • Fysieke samenwerking tussen de eerste en tweede lijn binnen het ziekenhuis of daarbuiten
Als Heelkunde binnen een Samenwerkend Topklinische opleidingsZiekenhuis (STZ) leggen wij ons onder andere toe op topklinische zorg. Onze opleiding- en onderzoeksactiviteiten zullen zich richt op zowel de topklinische zorg als op zorg op het grensvlak van de eerste en tweede lijn.

Acute zorg
 • het intensiveren van de samenwerking en communicatie met verwijzers van patiënten met een acute zorgvraag (huisartsen, etc.)
 • het optimaliseren van voorzieningen ten behoeve van samenwerkingspartners
 • het verbeteren van de voorzieningen in de acute zorgketen, gericht op een efficiënte instroom van patiënten met een acute zorgvraag
 • het verbeteren van de doorstroom van patiënten van de SEH naar de afdelingen en het verbeteren van de communicatie rondom dit proces
Chronische zorg
Het ontwikkelen van zorgproducten die aansluiten op de behoeften van patiënten met een chronische aandoening zoals oncologische en palliatieve zorg.

Topklinische zorg
 • het in stand houden en uitbreiden van topklinische zorgfuncties
 • het in stand houden en uitbreiden van productinnovaties
 • het in samenwerking met omliggende ziekenhuizen ontwikkelen van expertisecentra, bijvoorbeeld rond veelvoorkomende tumoren
Onderzoek
Op onze locaties wordt structureel gewerkt aan kwaliteitsverbetering in de zorg op basis van patiëntgebonden klinisch relevant onderzoek en medical trials. Het structureren en verder professionaliseren van onderzoek wordt bereikt door het opzetten en inbedden van een solide infrastructuur voor goed onderzoek en door inzichtelijkheid in de financiering van onderzoek. Een belangrijke doelstelling is het verhogen van de onderzoeksproductie en het ontwikkelen van ziekenhuisbrede onderzoekslijnen, bijvoorbeeld rond medicatieveiligheid, ethiek en patiënttevredenheid.

Structuur en organisatie
De concurrentie neemt toe en ons ziekenhuizen zullen steeds beter moeten inspelen op de belevingen en wensen van patiënten. Het streven is daarom het zorgproces een centrale plaats te geven in de organisatie. De komende jaren ligt de focus op het onderzoeken van organisatievormen en -structuren die hierop aansluiten en op een herinrichting van de zorgprocessen in zorgpaden.

Informatie
Inzicht in de resultaten van onze activiteiten is van belang voor een onderbouwing van de besluitvorming. Zo is managementinformatie een voorwaarde voor een goede besluitvorming over de herinrichting van zorgpaden en nieuwe organisatievormen en -structuren. Daarnaast willen wij transparantie bieden in de kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en patiëntgerichtheid van onze zorg. In de komende periode zal de informatievoorziening daarom verder worden verbeterd. In het kort gaat het om:
 • de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
 • het ontwikkelen van geautomatiseerde oplossingen voor het delen en overdragen van relevante patiëntgegevens met andere zorgverleners
 • het uitwisselen van patiëntgegevens in regionaal of landelijk verband conform de geldende regelgeving
 • het verbeteren en centraliseren van de informatie over het zorgproces, zodanig dat deze informatie tijdig beschikbaar is voor alle de relevante doelgroepen
 • het meten aan IGZ prestatie-indicatoren
 • het invoeren van de noodzakelijke en gewenste integrale kwaliteitssystemen
 • het verkrijgen van informatie aan de hand van enquêtes, de CQ-index en overige informatiebronnen over de kwaliteit van producten en dienstverlening